Đăng nhập

VĂN BẢN CỦA SỞ

Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Văn bản khác  |  Kế hoạch của Sở  |  Báo cáo của Sở  |  Công văn HC Sở  |  Quyết định của Sở  |  Hướng dẫn của Sở  |  Thông báo Sở  |  Văn bản các đơn vị trực thuộc  | 
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày BH Download
1 2450/KH-BCĐLNATTP Hướng dẫn: 2450/KH-BCĐLNATTP ngày 12/04/2017, về việc Triển khai" Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2017 12-04-2017
2 12-TT/TU Thông tri: 12-TT/TU ngày 16/03/2017, về việc Thông tri của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết XD NTM, đô thị văn minh" 16-03-2017
3 28-CTR/TU Chương trình: 28-CTR/TU ngày 08/03/2017, về việc Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh Thực hiện NQ số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị " về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững" 08-03-2017
4 29-CTR/TU Chương trình: 29-CTR/TU ngày 08/03/2017, về việc Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Q số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCH TW Đảng " về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập KT quốc tế, giữ vững ổn định chính trị XH trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định tự do thế hệ mới" 08-03-2017
5 473/HD-UBND Hướng dẫn: 473/HD-UBND ngày 08/03/2017, về việc Quy hoạch lại đồng ruộng giai đoạn 2016-2020 08-03-2017
6 /30-CTR Chương trình: 30-CTR ngày 08/03/2017, về việc Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Q số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của BCH TW Đảng " về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền KT" 08-03-2017
7 51/HD-SKHCN Hướng dẫn: 51/HD-SKHCN ngày 07/03/2017, về việc Hướng dẫn duy trì, cải tiến, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động gắn với mục tiêu CCHC tại các cơ quan hành chính NN tỉnh VP 07-03-2017
8 15/CV-CĐN Hướng dẫn:15/CV-CĐN ngày 06/03/2017, về việc Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIV Công đoàn tỉnh VP, Đại hội XII Công đoàn VN 06-03-2017
9 805/CTR-UBND Chương trình: 805/CTR-UBND ngày 10/02/2017, về việc Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2017 10-02-2017
10 31-CTR/UBKT Chương trình: 31-CTR/UBKT ngày 23/02/2017, về việc Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của năm 2017 23-03-2017
[1] 2 3